Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?
AKCEPTUJĘ

Wczesne wspomaganie rozwoju

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania, mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole. To również pomoc i wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem.  

Wczesne wspomaganie rozwoju obejmuje dzieci, które posiadają opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Opinia taka wydawana jest przez publiczne poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne. Zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju objęte są dzieci od 0 r.ż do 7 r.ż (czyli podjęcia przez dziecko nauki w szkole)

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 realizowane są zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. Prowadzą je wykwalifikowani  specjaliści,  terapeuci  posiadający przygotowanie  merytoryczne  i  praktyczne,  odpowiednie  do  rodzaju  niepełnosprawności dziecka tj.:  logopeda,  pedagog,  terapeuta SI, psycholog, muzykoterapeuta  W naszej placówce zapewniamy zespołowy model pracy, który polega na wspólnym tworzeniu i modyfikowaniu programu terapii. Pozwala to na zapewnienie dziecku i jego rodzinie systematycznej                                 i zintegrowanej pomocy. Zespól dostarcza rodzicom rzetelnych i zrozumiałych informacji na temat potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka. Udziela pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem.  Pracą zespołu koordynuje lider wybrany na dany rok szkolny, z reguły jest to psycholog zatrudniony w ZSP nr 10.

W naszej placówce w ramach WWR oferujemy następujący rodzaj zajęć:

 • Integracja Sensoryczna
 • Terapia logopedyczna
 • Muzykoterapia
 • Terapia psychologiczna
 • Terapia pedagogiczna
 • Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

Dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju:

 • wcześniej zdobywają sprawność w zakresie samoobsługi
 • rozwijają kompetencje komunikacyjne
 • stają się bardziej sprawne ruchowo, dojrzalsze poznawczo i emocjonalnie
 • uzyskują gotowość do przebywania w nowym środowisku
 • łatwiej nawiązują kontakty rówieśnicze w tym rozwijają kompetencje społeczne
 • są lepiej przygotowane do rozpoczęcia systematycznej nauki szkolnej

Podstawa prawna WWR:

 • Rozporządzenie MEN z dn. 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
 • Ustawa z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)
 • Ustawa z dn. 14 grudnia2016 r. Prawo Oświatowe